ترانزیستور BC547

03G074

Silicon Npn Epitaxial Planar Small Signal Transistor ; Unijunction 50V, 100mA, 500mW, 300MHz

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده