پروگرمر USBasp برای AVR ,S51 دارای فیوز محافظ و سرعت رایت اتوماتیک

04A002

دارای فیوز محافظ(قابل بازگشت) و کنترل سرعت رایت اتوماتیک

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده