بانک سامان

شماره حساب: 1-1394263-800-9641

شمار کارت: 2277-2890-8610-6219

شماره شبا:IR480560964180001394263001

به نام: امیر رضاخانی مقدم